Voorwaarden

Bij het maken van een afspraak met Kenning Spray Tanning gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en/of transactie tussen Kenning Spray Tanning en de cliënt waarop Kenning Spray Tanning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De cliënt dient bij verhindering een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak met Kenning Spray Tanning telefonisch of per email te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, kan Kenning Spray Tanning de kosten van de behandeling en de reiskosten doorberekenen aan de cliënt.

De cliënt dient de afgesproken tijd precies na te komen. Anders kan Kenning Spray Tanning de kosten van de behandeling en de reiskosten alsnog in rekening brengen. Kenning Spray Tanning vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de prijslijst. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct voor de behandeling en of aankoop van één of meer producten contact te betalen. Bij wanbetaling wordt op de kosten van de cliënt een deurwaarder ingeschakeld.

Kenning Spray Tanning bepaalt het te gebruiken product ten behoeve van de cliënt. Overmatige blootstelling aan DHA kan in beginsel geen beschadiging van de huid veroorzaken. Vermijd blootstelling aan de ogen, lippen, nagels. De cliënt volgt de instructies van Kenning Spray Tanning teneinde te voorkomen dat het product wordt ingeademd en/of wordt ingenomen. Kenning Spray Tanning zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

De cliënt voorziet de Kenning Spray Tanning van alle benodigde gegevens waarvan Kenning Spray Tanning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

Kenning Spray Tanning is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De cliënt is op de hoogte dat de Spray tanning ca. 5-7 dagen blijft, afhankelijk van uw huidtype alsmede de verzorging van de huid.
Alvorens de behandeling aanvangt dient de huid één dag ervoor gescrubd te worden.

De cliënt is op de hoogte dat de huid gehydrateerd dient te blijven na de Spray tanning behandeling, dat lange baden of douches en/of hete baden en/of dat zoutwater de Spray tanning verkort.

De cliënt is op de hoogte dat na een Spray tanning behandeling de volgende zaken moeten worden vermeden: strakke kleding, transpireren, zitten op lederen en of lichte stof van stoel/bank en niet douchen gedurende minstens 8 uur.

Degenen die allergisch zijn, hebben kennis genomen van de ingrediëntenlijst van de Spray tanning alvorens de Spray tanning behandeling aanvangt.

De cliënt is op de hoogte dat Spray tanning niet beschermt tegen de UV straling. De cliënt dient zich te beschermen tegen de UV straling. Vermijd altijd overmatige blootstelling aan UV straling.

De cliënt accepteert de algemene voorwaarden. De cliënt heeft de inhoud van dit formulier zorgvuldig gelezen en begrepen. De behandelingen zijn geheel op eigen risico.

Kenning Spray Tanning accepteert geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kenning Spray Tanning is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuist en of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden en of vrijetijdsbesteding.

Kenning Spray Tanning is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Kenning Spray Tanning.

De cliënt dient zich tijdens de behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kenning Spray Tanning het recht de behandeling te staken zonder verdere opgaaf van redenen. De cliënt is onverlet het staken van de behandeling gehouden de behandeling te betalen.

Op elke overeenkomst tussen Kenning Spray Tanning en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.